+36 96/216-071

Adatvédelmi tájékoztató

1.         Általános rendelkezések

 

1.1. A FARAGO DENTAL CLINIC Kft. adatkezelése

 

A FARAGO DENTAL CLINIC Korlátolt Felelősségű Társaság (9200 Mosonmagyaróvár, Csillag u. 16.) fogorvosi járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, aki szolgáltatásait a Faragó Dent fogorvosi rendelőben (9200 Mosonmagyaróvár, Csillag u. 16), Bősárkány fogászati körzeti rendelőjében (9167 Bősárkány, Petőfi u. 97), Mosonmagyaróvár 1. számú fogászati körzeti rendelőjében (9200 Mosonmagyaróvár, Csillag u. 18.) és Dunakiliti fogászati körzeti rendelőjében (9225 Dunakiliti, Kossuth utca 96/b) nyújtja. A fogorvosi rendelő vezető fogorvosa Dr. Faragó Erik.

 

A FARAGO DENTAL CLINIC Kft. egészségügyi szolgáltatásait – azok jellegénél fogva – kizárólag természetes személyek veszik igényben.

 

A FARAGO DENTAL CLINIC Kft. személyes adatot kizárólag az Érintett adatszolgáltatása alapján kezel. Az adatok forrása tehát az Érintett, aki az adatokat a fogászati kezelésre történő bejelentkezés során adja meg.

 

A FARAGO DENTAL CLINIC Kft. kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyek szükségesek az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához. A FARAGO DENTAL CLINIC Kft. kezeli az Érintett különleges adatait is.

 

Jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető a FARAGO DENTAL CLINIC Kft. által üzemeltett www.faragodent.hu weboldalon időbeli korlátozás nélkül valamint a Faragó Dent fogorvosi rendelőben (9200 Mosonmagyaróvár, Csillag u. 16), Bősárkány fogászati körzeti rendelőjében (9167 Bősárkány, Petőfi u. 97), Mosonmagyaróvár 1. számú fogászati körzeti rendelőjében (9200 Mosonmagyaróvár, Csillag u. 18) és Dunakiliti fogászati körzeti rendelőjében (9225 Dunakiliti, Kossuth utca 96/b) nyitvatartási időben.

 

1.2.       Az Adatkezelő

 

A jelen Tájékoztató 1.1. pontjában leírtak szerint a fogorvosi járóbeteg-ellátás szolgáltatás nyújtása során az adatkezelési tevékenységet kizárólag a FARAGO DENTAL CLINIC Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.  A cég rövidített elnevezése: FARAGO DENTAL CLINIC Kft.

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Csillag u. 16.

Nyilvántartó bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 08-09-031207

Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.08-09-031207

Adószám: 27032978-1-08.

Statisztikai számjel: 27032978-8623-113-08.

Képviselő: Dr. Faragó Erik ügyvezető önállóan

A cég elektronikus elérhetősége: erik@drfarago.de

Az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésekre: info@faragodent.hu

A cég honlapja: www.faragodent.hu

Telefon: +36 30 400 7301

 

Adatkezelésre jogosult egyéb személyek:

Az egészségügyi ellátó hálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésére amennyiben a törvény másként nem rendelkezik – jogosult:

 • a betegellátó,
 • szolgáltató vezetője, illetve
 • a szolgáltató vezetője által megbízott személy.

A közegészségügyi-járványügyi veszélynek kitett személy, az ilyen személlyel kapcsolatban álló vagy kapcsolatba került és ezért közegészségügyi-járványügyi szempontból veszélyeztetett személy, valamint az ilyen személyekkel kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatot kezelő az egészségügyi és személyazonosító adatot, illetve telefonos vagy más elektronikus elérhetőséget a) az érintett kezelését végző orvos,

b) az egészségügyi államigazgatási szerv keretében dolgozó tisztiorvos,

c) a közegészségügyi-járványügyi felügyelő,

d) a közegészségügyi-járványügyi célból adatkezelésre jogosult más személy vagy szerv, valamint

 1. e) az Egészségügyi Világszervezet 2009. évi XCI. törvénnyel kihirdetett Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai (a továbbiakban: NER) végrehajtása körében a NER végrehajtásában közreműködő szerv feladatkörrel rendelkező alkalmazottja részére – kérésükre – a közegészségügyi-járványügyi cél által indokolt körben köteles haladéktalanul és ingyenesen átadni.

 

1.3.       A Tájékoztató személyi hatálya

 

Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed:

 • az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezetre, azaz az Adatkezelőre
 • az Adatkezelő valamennyi munkavállalójára, valamint vele munkavégzésre irányuló jogiszonyban álló valamennyi természetes személyre
 • az Adatkezelővel kapcsolatba került vagy kerülő, illetve az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyre (Érintett),
 • azon külső szolgáltatóra, amely a fogorvosi ellátást nyújtó Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó személyes adatot kezel, vagy azzal kapcsolatba kerül.

 

1.4.       A Tájékoztató tárgyi hatálya

 

Jelen Tájékoztató hatálya az Adatkezelő által nyújtott egészségügyi szolgáltatás során megvalósuló, a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésekre (személyes adatok kezelésére) terjed ki.

 

Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed az Eüak tv. előírásai szerint kezelt, az érintettre vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatra.

 

Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed továbbá az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt (megbízási vagy vállalkozási jogviszony) létesített vagy létesíteni kívánó Érintettek, továbbá az Adatkezelő Partnereinek kapcsolattartói személyes adatai kezelésre azzal, hogy ezen személyeket az Adatkezelő külön íven szövegezett Tájékoztató keretében tájékoztatja a kizárólag őket érintő adatkezelésekről.

 

Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki az olyan adatok kezelésére, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalkozásokra vonatkoznak, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat.

Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek nem minősülnek személyes adatnak (pl. gazdasági társaságok adatai, stb.), továbbá azon adatokra, amelyek nem hozhatóak kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, anonimizált adatok, stb.)

 

1.5.       A Tájékoztató célja

 

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse és ismertesse a FARAGO DENTAL CLINIC Kft. által nyújtott egészségügyi szolgáltatás keretében megvalósuló adatkezelések során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, szabályokat.

 

1.6.       Vonatkozó jogszabályok

 

A FARAGO DENTAL CLINIC Kft., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a mindennapi tevékenységével kapcsolatos valamennyi (papír alapú és elektronikus) adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, valamint a hatályos nemzeti jogszabályokban és az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

A Tájékoztató elkészítése során FARAGO DENTAL CLINIC Kft. az alábbi jogszabályokat és Európai Uniós Rendeletet vette figyelembe:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Eüak. tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;
 • az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény; - az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

 

2. Fogalommeghatározások

 

2.1. Személyes adat : azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.2. Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);

2.3. Személyazonosító adat : a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;

2.4. Genetikai adat : egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

2.5. Biometrikus adat : egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

2.6. Gyógykezelés: minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök gyógyfürdőellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is.

2.7. Orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat.

2.8. Egészségügyi     dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.

2.9. Betegellátó: a kezelést végző szakorvos, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy.

2.10. Egészségügyi ellátó hálózat: egészségügyi ellátást nyújtó, valamint szakmai felügyeletét, ellenőrzését végző szervezet és természetes személy.

2.11. Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs.

2.12. Sürgős szükség: az egészségi állapotában hirtelen bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában az érintett közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.

2.13. Érintett : bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, ide értve a felhasználót is.

2.14.  Adatkezelés : a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.15.  Adatkezelő : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; Eüak tv. szerint: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely az Eüak tv. szerinti adatkezelési célból egészségügyi és a hozzá kapcsolódó személyes vagy személyazonosító adat kezelésére jogosult,

2.16.   Adatfeldolgozó : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.17.   Hozzájárulás : az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 2.18.   Az adatkezelés korlátozása : a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

2.19.   Nyilvántartási rendszer : a személyes adatok bármely módon tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

2.20.   Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2.21. Felügyeleti hatóság : egy tagállam által a Rendelet 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

2.22. Harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

2.23. Felhasználó : az a természetes személy Érintett, aki a Weboldalon található bármelyik szolgáltatásra regisztrál, vagy szolgáltatást regisztráció nélkül igénybe vesz, és ennek során megadja a személyes adatait;

2.24. Weboldal : a FARAGO DENTAL CLINIC Kft. által üzemeltetett www.faragodent.hu weboldal és annak valamennyi aloldala.

2.25. Szolgáltatás : A Weboldalon elérhető szolgáltatások.

2.26. Külső szolgáltató : az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

 

3. Adatvédelmi tisztviselő

 

A Rendelet 37. cikke az adatvédelmi tisztviselő kijelöléséről az alábbiakban rendelkezik:

„(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki minden olyan esetben,

amikor:

 1. a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;
 2. b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;
 3. c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

(5) Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismerete, valamint a 39. cikkben említett feladatok ellátására való alkalmasság alapján kell kijelölni.

(6)Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó alkalmazottja lehet, vagy szolgáltatási szerződés keretében láthatja el a feladatait.”

A 29. cikk szerinti Munkacsoport ajánlásait figyelembe véve mérlegeltük az Adatvédelmi

tisztviselő kijelölésének a szükségességét a Rendelő esetében.

Tekintettel arra, hogy

- az érintettek száma nem jelentős, az aktív praxis nagysága nem haladja meg az 5.000 főt;

- a fogászati ellátás gyakorlatában a betegek megjelenése nem tekinthető rendszeresnek, ugyanis általában 1-3 egymást követő kezelés után hosszú ideig (akár évekig) nem jelentkeznek újabb kezelésre;

- ennek megfelelően az adatkezelési tevékenység időtartama rövid, állandósága az egyes érintetteknél nem valósul meg;

- az adatkezelések nem tesznek szükségessé szisztematikus és nagymértékű megfigyelést, hiszen alapvetően csak a fogazat és környezete, általában esetenként pedig annak is csak egy része képezi a megfigyelés tárgyát;

- A fogászat vonatkozásában a kezelt egészségügyi adatok mennyisége és a kezelésre kerülő különböző adatok köre nem számottevő, így nem valósul meg nagy számban történő adatkezelés;

- Az adatkezelési tevékenység földrajzi kiterjedése nem jelentős, jellemzően a telephelyünk településére korlátozódik,

ezért a Rendelőben Adatvédelmi tisztviselő nem kerül kijelölésre.

A rendelő létszámára és hierarchiájára tekintettel belső állományból Adatvédelmi tisztviselő kijelölése összeférhetetlenségi okokból nem lenne megvalósítható, külső tisztviselő megbízása pedig aránytalan, rendszeres terhet jelentene a vállalkozás számára.

Az adatkezelés előírások szerinti megvalósításáért a Rendelő vezetője a felelős.

4. Az adatkezelés módja, adatbiztonság, az orvosi titok védelme

 

4.1. Az adatkezelés módja

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség, az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok, és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően, célhoz kötötten kezeli. A személyes adatok eredeti céltól eltérő célra történő felhasználására az Érintett előzetes tájékoztatása és hozzájárulása alapján van lehetőség. Az Adatkezelő kizárólag a szolgáltatások nyújtásához szükséges adatokat kezeli. Az Adatkezelő törekedik arra, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek.

A 16. életévét be nem töltött személy Érintett személyes adatai kizárólag az ilyen személy felett szülői felügyeleti jogot gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő a 16. életévét be nem töltött Érintettre vonatkozó személyes adatot – az IP cím kivételével, amelynek rögzítésére automatikusan sor kerül – nem kezel.

 

Az Adatkezelő biztosítja az Érintettek számára a jogaik érvényesülését, továbbá törekszik arra, hogy az adatkezelése átlátható legyen.

 

Az Adatkezelő tevékenysége során tiszteletben tartja mindazon személyek magánszférához való alapvető jogát, akik részére személyes adatot adnak át, és messzemenőkig elkötelezett ezek védelme iránt.

 

Ennek megfelelően az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja és garantálja.

 

4.2. Adatbiztonság

 

Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során biztosítani kell az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisíts, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Az Adatkezelő az elektronikusan tárolt adatok informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről (a szoftverek és a hardverek informatikai és fizikai védelemről;
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségéről (rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok biztonságos kezeléséről;
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az adathordozó eszközök fizikai védelméről (tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről;

 

Az Adatkezelő a papíralapon tárolt adatok védelme érdekében megteszi minden szükséges biztonsági és technikai intézkedést (pl.: fizikai biztonság, tűzvédelem, stb.).

 

4.3. Az orvosi titok védelme

 

A betegellátót, valamint a szolgáltatóval (Adatkezelővel) alkalmazotti jogviszonyban álló más személyt a beteg egészségi állapotával kapcsolatos adat, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatosan tudomására jutott egyéb adat vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség független attól, hogy az adatokat milyen módon ismerte meg. A betegellátót a titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval szemben is köti, aki a beteg gyógykezelésében nem működött közre, kivéve, ha az adatok a gyógykezelt személy további gyógykezelése érdekében szükségesek.

 

Az adatkezelő mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha

 • az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására az érintett, illetve törvényes képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint
 • az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvény előírásai szerint kötelező.

 

Az orvosi titok védelme érdekében szükséges, hogy az Adatkezelő valamennyi dolgozója kötelezettséget vállaljon az orvosi titok megtartására.

 

5. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kezeli. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság ”)

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és azokat kizárólag ezen célokkal összeegyeztethető módon kezeli. („célhoz kötöttség ”)

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság ”)

 

Az Adatkezelő adatkezelése során biztosítja, hogy a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozza az adatkezelést. („adattakarékosság ”);

 

Az Adatkezelő adatkezelése során biztosítja, hogy a személyes adatok pontosnak és lehetőleg naprakésznek legyenek, minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

(„pontosság ”)

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat olyanformában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerül sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. („korlátozott tárolhatóság ”)

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. („integritás és bizalmas jelleg ”)

 

Az Adatkezelő felelős a fentiekben felsorolt elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Az Adatkezelőnek az adatkezelés elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos.

A tilalom nem alkalmazandó abban az esetben, ha:

 • az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy az (1) bekezdésben említett tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával; - az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami jog, illetve a tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi;
 • az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulását megadni;
 • az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozott;
 • az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;
 • az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében, továbbá a (3) bekezdésben említett feltételekre és garanciákra figyelemmel;
 • az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
 • az adatkezelés a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges olyan uniós vagy tagállami jog alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő;

 

 

 

 

6. A kezelt személyes adatok felvétele

 

Az egészségügyi ellátó hálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésére amennyiben törvény másként nem rendelkezik – jogosult:

 • a betegellátó,
 • intézményvezető
 • az intézményvezető által megbízott személy - adatvédelmi tisztviselő.

 

Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően – a kötelezően felveendő adatokon kívül – mely egészségügyi adat felvétele szükséges.

 

Az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy a kezelést végző orvos utasításának megfelelően, illetve a feladatai ellátásához szükséges mértékben vehet fel egészségügyi adatot.

 

Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása – az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok és az alább írtak kivételével – önkéntes.

 

Abban az esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátóhálózathoz, a gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában – megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet (törvényes képviselőjét) tájékoztatni kell.

 

Sürgős szükség, valamint az érintett belátási képességének hiánya esetén az önkéntességet vélelmezni kell.

 

Az érintett (törvényes képviselője) köteles a betegellátó felhívására egészségügyi és személyazonosító adatait átadni,

 1. ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy az Eüak tv. 1. számú mellékletben felsorolt valamely betegség kórokozója által fertőződött, vagy fertőzéses eredetű mérgezésben, illetve fertőző betegségben szenved, kivéve a 15. § (6) bekezdése szerinti esetet,
 2. ha arra az Eüak tv. 2. számú mellékletben felsorolt szűrő- és alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség,

c) heveny mérgezés esetén,

 1. ha valószínűsíthető, hogy az érintett a számú melléklet szerinti foglalkozási eredetű megbetegedésben szenved,
 2. ha az adatszolgáltatásra a magzat, illetve a kiskorú gyermek gyógykezelése, egészségi állapotának megőrzése vagy védelme érdekében van szükség,
 3. ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás, illetve szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot elrendelte,
 4. ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti ellenőrzés céljából van szükség.

 

Az Érintett személyes adatait elsősorban az első személyes kapcsolatfelvétel alkalmával adja meg. Az adatfelvétel során az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell az adatfelvétel időpontját. A beteg dokumentációjában történt minden feljegyzést, beírást aláírással vagy kézjeggyel, és ha szükséges, dátummal kell hitelesíteni, elektronikus adatkezelés esetén a bejegyzést végző egyértelmű azonosítását is biztosítani kell. Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat, továbbá a kezelés előtt vagy annak során rögzített egészségügyi adatokat elektronikus fogorvosi és fogászati páciens nyilvántartó rendszerben (adatbázisban) rögzíti és kezeli.

 

 

 

 

Az adatfelvétel rövid leírása:

 

Az Érintett telefonon, e-mailen, a weboldalon keresztül vagy személyesen tud a fogászati kezelésre időpontot foglalni és módosít, amely tevékenység az Adatkezelővel történő szerződéskötés kezdeményezését jelenti (ajánlattétel). Az időpont adása és/vagy megerősítése az Adatkezelő által az Érintett szerződéskötési ajánlata elfogadásának minősül. Az Adatkezelő asszisztense, vagy a kezelést végző személy ilyen esetben elkéri az Érintett teljes nevét és telefonszámát, amelyet a rendelőben rendszeresített papíralapú kartotékban vagy személyi számítógépen az erre a célra szolgáló orvosi alkalmazásban rögzít. Amennyiben az Érintett eláll a szerződéstől (visszamondja a már lefoglalt időpontot vagy nem kéri az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtását), úgy az időpontfoglalás során rögzített adatok azonnal törlésre kerülnek. Amennyiben az Érintett korábban már igénybe vette az Adatkezelő szolgáltatását, és ezen okból kifolyólag az Adatkezelőnél rendelkezik papír alapú vagy elektronikus kartotékkal, úgy a fenti adatigénylésre nincs szükség. Az Adatkezelőnél tárolt személyes adatok minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerülnek kezelésre és megőrzésre. Amennyiben nem az Érintett, hanem az Ellátásszervező cég foglalja az időpontot, úgy a Szolgáltató anyagfeldolgozóként tevékenykedik és biztosítja az Érintett számára Szolgáltatását.

 

Amikor az Érintett megérkezik a foglalt időpontra, az Adatkezelő asszisztense vagy a fogorvos a szolgáltatás megkezdése előtt papír alapon vagy elektronikusan rögzíti az Érintett további személyes adatait, úgy, mint a születési dátumot és egyéb szükségesnek vélt egészségügyi adatot. Ha az Érintett még nem rendelkezik papír alapú kartotékkal, akkor az Adatkezelő az Érintett számára új kartotékot nyit, amelyben az ettől az időponttól kezdődően az Érintett valamennyi személyes és/vagy egészségügyi adatainak kezelését végzi.

 

Minden újabb szolgáltatás-igénybevétel során az Érintett kartotékjába kerülnek rögzítésre az új felmerülő személyes adatok és egészségügyi adatok, mint az egészségügyi dokumentáció részei.

 

Amennyiben az Érintett egészségbiztosító Ellátásszervezőjének megrendelésén keresztül vette igénybe a Szolgáltatást, úgy a Szolgáltató az Érintett egészségügyi adatait megküldi az Ellátásszervező cég számára. Az információátadás jogalapja a Szolgáltató és az Ellátásszervező cég között, az Érintett és valamely egészségbiztosító között, valamint az egészségbiztosító és Ellátásszervező cég között megkötött szerződések együttesen. Az Érintett írásbeli nyilatkozattal megtagadhatja az egészségügyi adatai Adatkezelő általi továbbítását, de ez esetben az Érintett az Ellátásszervező cég megrendelői szerepének helyére lép, vállalva a Szolgáltatási díj megfizetését. A Szolgáltató az Érintett megtagadó és engedélyező nyilatkozatáról köteles az Ellátásszervező céget tájékoztatni.

 

Az adatkezelés jogszabályban előírt időpontjának leteltét követően az Adatkezelő az Érintett papír alapú és elektronikus kartotékát véglegesen törli, megsemmisíti.

 

A papír alapú kartotékokat az Adatkezelő a rendelőben található zárható irattároló szekrényben, az elektronikus kartotékot a megfelelő védelemmel ellátott számítógépen, szerveren őrzi. Az Adatkezelő rendelője zárható, riasztóval védett, nyitvatartási időben az Adatkezelő munkatársai közül egy fő folyamatosan a recepción tartózkodik az eszközök és adatok védelme érdekében. A számítógép, szerver háttértárolója felhasználónévvel és jelszóval védett. Az orvosi alkalmazás felhasználónévvel és jelszóval, továbbá süti alapú eszközazonosítással védett. A számítógépről és/vagy orvosi alkalmazásról rendszeresen biztonsági mentés készül, amely biztonságosan titkosított és zárt szekrényben van tárolva.

 

Az Adatkezelő nem végez automatikus döntéshozatali eljárást az Érintett személyes adataival.

 

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása során bevont közreműködői segítségével végez profilozási tevékenységet az Érintett egészségügyi személyes adatai alapján, amely jelen esetben az Érintett egészségügyi állapotának meghatározásához, a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó kockázatfelméréshez, és kockázatot csökkentő lépések meghatározásához szükséges. A profilalkotás minden esetben kötelezően objektív. Az így kialakított egészségügyi profilt az Érintett kartotékja tartalmazza, amelyet az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló személyek az orvosi titoktartás szabályai szerint kezelnek. Ilyen esetben az Érintettnek joga van a profilalkotás eredményével, a profilalkotás szabályaival vagy annak módjával kapcsolatban az Adatkezelőhöz fordulni, felvilágosítást, módosítást, másolatot, újra profilozási kérelmet benyújtani, valamint a profilozással szemben tiltakozni. Az Érintett kérdéseivel és beadványaival az Adatkezelőhöz fordulhat.

 

Az Érintett a Weboldal látogatása során az erre a célra kialakított felületen is megadhatja a személyes adatait az Adatkezelő részére kapcsolatfelvétel céljából. Ebben az esetben az Érintett a személyes adatai elküldését megelőzően két jelölőnégyzet kijelölésével egyrészt nyilatkozik, hogy az Adatkezelő Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóját megismerte, azt elfogadja, másrészt pedig önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez a kapcsolatfelvétel céljából.

 

Az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített vagy létesíteni kívánó, továbbá az Adatkezelő Partnereinek kapcsolattartói személyes adatai papír alapon vagy elektronikus formában kerülnek az Adatkezelő birtokába.

 

7. A kezelt személyes adatok köre

 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az alábbiak szerint csoportosíthatóak:

 

7.1. Weboldalon keresztül az üzenetküldési űrlap kitöltése során megadott személyes adatok:

név, e-mail cím, az üzenetben opcionálisan megadott egyéb személyes adatok.

 

7.2. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

 

7.3. Fogorvosi ellátás céljából történő adatkezelés keretében kezelt személyes adatok: teljes név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adószám; továbbá a kezelés szakszerű lefolytatása céljából szükséges egészségügyi adatok (pl. korábbi kezelésekre, allergiára vonatkozó adatok, stb.)

 

7.4. Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelésével összefüggő adatkezelés keretében kezelt személyes adatok: az érintett neve, lakcíme, születési dátuma; társadalombiztosítási támogatással történő rendelés esetén a fentieken túl az érintett TAJ-száma, betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódja (BNO kód), valamint közgyógyellátott beteg esetén a fentiek mellett a közgyógyellátási igazolvány száma; az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) útján rendelt vény esetében a fentiek mellett az érintett neme, ezen kívül az érintett TAJ száma, vagy ennek hiányában más, az érintett azonosításához használt, személyazonosításra alkalmas okmány száma.

 

7.5. Közegészségügyi, járványügyi célból történő adatkezelés keretében kezelt személyes adatok:

egészségügyi adat, személyazonosító adatok.

 

7.6. Népegészségügyi célból törtnő adatkezelés keretében kezelt személyes adatok: egészségügyi adat, személyazonosító adatok, kiskorú esetén a törvényes képviselő neve és lakcíme.

 

7.7. Központi implantátumregiszterrel kapcsolatos adatkezelés keretében kezelt személyes adatok: személyazonosító adatok közül a beavatkozással érintett személy családi és utóneve, születési neve, születési dátuma, anyja születési neve, lakóhelye vagy tartózkodási helye, egyéb elérhetősége; a beültetés, eltávolítás vagy csere időpontja; a beültetés, eltávolítás vagy csere oka; a beültetett vagy eltávolított implantátummal kapcsolatos adatok.

 

7.8. Az egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartása érdekében történő adatkezelés keretében kezelt személyes adatok: a gyógykezelés érdekében szükséges egészségügyi és személyazonosító adatok.

 

7.9. Kamerahasználat során kezelt személyes adatok: az érintettek arcképmása és hangja

 

7.10. Számlakiállítással kapcsolatos adatok: A megbízási díjról az Adatkezelő számlát állít ki, amelynek érdekében kezeli a számla kiállításához szükséges adatot (Érintett, mint vevő neve, lakcíme, adóazonosító jele, a nyújtott szolgáltatás meghatározása, számla kiállításának dátuma, teljesítés dátuma, fizetés esedékessége, megbízási díj összege).

 

7.11. Igényérvényesítéssel kapcsolatos adatok: Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatos igények érvényesítése érdekében jogvita kialakulásának esetére (pl. szolgáltatás ellenértékének ki nem fizetése, a szolgáltatóval szemben hibás teljesítési igény érvényesítése, stb.) kezeli az igény jogalapjára, természetére, mértékére vonatkozó adatokat, valamint az igény érvényesítéséhez szükséges adatokat és iratokat.

 

7.12. Az Adatkezelő munkavállalóinak , vagy vele munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban álló Érintettek személyes adatai. (munkavállaló teljes neve, teljes születési neve, anyja neve, születési helye és dátuma, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, önéletrajz és az abban foglalt személyes adatok, szakmai tapasztalat, telefonszáma, e-mail címe.)

 

7.13. Az Adatkezelőnél munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése érdekében jelentkező Érintettek személyes adatai, önéletrajzok. (A jelentkező teljes neve, az önéletrajza és az abban foglalt személyes adatok, szakmai tapasztalat, telefonszám, e-mail cím).

 

7.14. Az adatkezelővel jogviszonyban álló partnerek képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adatai. (a partner képviselőinek, kapcsolattartóinak teljes neve, telefonszáma és e-mail címe

 

7.15. A fentieken túl az Adatkezelő kezeli a technikai adatokat a Tájékoztató 10. pontjában írtak szerint.

 

8. Az adatkezelés jogalapja, jogszerűsége

 

Az Adatkezelő a GDPR alapján a személyes adatokat kizárólag akkor kezelhet, ha az alábbi hat jogalap közül legalább egy teljesül:

 

Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Ebben az esetben az adatkezelésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha az Érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

 

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

 

Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

Az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

 

Az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelő az érdekmérlegesét mindig a konkrét eset körülményeit figyelembe véve végzi el.

 

9. Az adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő az egyes személyes adatokat az alábbiakban rögzített időpontig kezeli.

 

Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat – törvény eltérő rendelkezése hiányában - az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásától kezdődően a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlési kérelem teljesítéséig kezeli.

 

Az egészségügyi dokumentációt – a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek, valamint a papír alapú és az elektronikus vények kivételével – az adatfelvételtől számított legalább 30 évig , a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében – amennyiben indokolt – az adatok továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem indokolt a nyilvántartást meg kell semmisíteni, ivéve ha az egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van.

 

Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.

 

Amennyiben az egészségügyi dokumentációnak tudományos jelentősége van, a kötelező nyilvántartási időt követően át kell adni az illetékes levéltár részére.

 

A dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén

 • a tudományos jelentőségű egészségügyi dokumentációt a levéltárnak,
 • az egyéb egészségügyi dokumentációt a Kormány által kijelölt szervnek kell átadni.

 

Amennyiben a dokumentációt kezelő jogutód nélkül szűnik meg, de az általa korábban ellátott feladatokat más szerv látja el,

 • a dokumentációt kezelő megszűnésének időpontját megelőző tíz évben keletkezett egészségügyi dokumentációt a feladatot ellátó szerv,
 • az előző pont alapján átadásra nem kerülő egészségügyi dokumentációt a Kormány által kijelölt szervnek kell átadni.

 

A gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás kiszolgáltatója vagy nyújtója a papíralapú vényeket , illetve elektronikus vény kiváltásakor az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló rendelet szerint nyomtatott kiadási igazolást 5 évig őrzi meg. Gyógyászati segédeszköz szaküzletben kiszolgáltatott olyan gyógyászati segédeszköz esetén, amelynek kihordási ideje 5 évnél hosszabb, a papíralapú vény, valamint a kiadási igazolás megőrzési ideje a kihordási idővel azonos. A kötelező őrzési időt követően a papíralapú vényeket és a kiadási igazolásokat meg kell semmisíteni.

 

Az EESZT működtetője az egyes vényekre vonatkozó adatokat a vény visszavonásától, felhasználásától vagy felhasználási idejének lejártától számított 30 év elteltével törli.

 

A kapcsolattartás céljából megadott személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásától kezdődően a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

 

A számviteli törvényben foglalt számla kiállítási kötelezettség teljesítése érdekében kezelt személyes adatokat és a számlakiállítás alapjául szolgáló iratokat az Adatkezelő a számviteli törvénynek megfelelően 8 (nyolc) évig kezeli.

 

Az igényérvényesítéshez szükséges adatokat az Adatkezelő az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 (öt) évig kezeli.

 

Szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatokat az Adatkezelő a szerződés teljesítésétől számított 5 (öt) évig kezeli.

 

Az Adatkezelő a munkavállalói vagy vele munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló Érintettek személyes adatait a munkaviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszűnésétől számított 50 (ötven) évig kezeli, a bérnyilvántartással kapcsolatos adatok kezelésének ideje 10 év, amennyiben számviteli bizonylat kiállításra is sor került, úgy a számviteli bizonylatot és az annak alapjául szolgáló okiratokat az Adatkezelő a jogviszony megszűnésétől számított 8 (nyolc) évig őrzi.

 

Az Adatkezelőnél munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése érdekében jelentkező személyek személyes adatait, az önéletrajzokat, amennyiben nem kerül sor szerződéskötésre, úgy az Adatkezelő a jelentkezés elutasítását követően haladéktalanul törli, kivéve, ha az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő egy későbbi jogviszony létesítése érdekében és céljából legfeljebb 1 (egy) évig tovább kezelje.

 

Az Adatkezelő a vele szerződéses jogviszonyban álló partnerei képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adatait az üzleti kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) évig őrzi.

 

Az Adtakezelő nem kezelheti tovább a személyes adatot, ha az adatkezelés célja megszűnt, és az adatkezelést jogszabály sem teszi lehetővé.

 

Az Adtakezelő nem kezelheti tovább a személyes adatot, ha az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen , és a személyes adatok törlésének nincs jogszabályi akadálya.

 

Az Adtakezelő nem kezelheti tovább a személyes adatot, ha bebizonyosodik, hogy a személyes adatok kezelése jogellenes.

 

Az Adtakezelő nem kezelheti tovább a személyes adatot, ha az Adatkezelőt a felügyeleti hatóság vagy más hatóság, bíróság a személyes adat törlésére kötelezi.

 

Az Adtakezelő nem kezelheti tovább a személyes adatot, ha az adatok kezelésének határideje lejárt.

 

Az adatkezelés időtartamárnak lejártát követően az Adatkezelő az által kezelt személyes adatokat a visszaállítás lehetősége nélkül törli.

 

Az Adatkezelő a hozzájárulások visszavonásáról, a törlési kérelmekről és az adatok törléséről nyilvántartást vezet.

 

10. Az adatkezelés helye

 

Az Érintett által a Weboldalon keresztül megadott személyes adatait az Adatkezelő az általa bérelt szerveren elektronikusan tárolja, amelyek megfelelő védelme felől az Adatkezelő gondoskodik.

 

Az Adatkezelő a saját adatbázisban tárolt valamennyi személyes adathoz hozzáfér. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatbázisban nyilvántartott adatokat kizárólag azok a munkavállalók és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre a munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

 

Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelelő az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz kizárólag a fent felsorolt személyek férjenek hozzá.

 

A papír alapú dokumentumokat az Adatkezelő őrzi. A papír alapú iratok őrzése az Érintettektől elzárt zárt helyiségben és zárt szekrényben megoldott.

 

 

 

 

 

 

 

11. Az egészségügyi dokumentáció tárolásának és archiválásának rendje

 

A beteg (Érintett) vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció tartalmazza. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.

 

Az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni:

 • a beteg személyazonosító adatait,
 • cselekvőképes beteg esetén az értesítendő személy, kiskorú, illetve gondnokság alatt álló beteg esetében a törvényes képviselő nevét, lakcímét, elérhetőségét,
 • a kórelőzményt, a kórtörténetet,
 • az első vizsgálat eredményét,
 • a diagnózist és az ellátási tervet megalapozó vizsgálati eredményeket, a vizsgálatok elvégzésének időpontját,
 • az ellátást indokoló betegség megnevezését, a kialakulásának alapjául szolgáló betegséget, a kísérőbetegségeket és szövődményeket,
 • egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati tényezők megnevezését,
 • az elvégzett beavatkozások idejét és azok eredményét,
 • a beteg gyógyszer-túlérzékenységére vonatkozó adatokat,
 • a bejegyzést tévő egészségügyi dolgozó nevét és a bejegyzés időpontját,
 • a betegnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalmának rögzítését,
 • a beleegyezés, illetve visszautasítás tényét, valamint ezek időpontját,
 • minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg gyógyulására befolyással lehet.

 

Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni:

 • az egyes vizsgálatokról készült leleteket,
 • a gyógykezelés és a konzílium során keletkezett iratokat,
 • a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit.

 

Az egészségügyi dokumentáció esetében különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az részletes, szakszerű, olvasható és visszakereshető legyen. Az Eüak tv. 30 §. 1 pontja értelmében az egészségügyi dokumentáció megőrzési ideje az adatfelvételtől számított legalább 30 év (zárójelentések esetében 50 év, képalkotó diagnosztikai felvételek esetében 10 év). Az Adatkezelő maga alakítja ki az egészségügyi dokumentáció tárolásának szabályait. Az Adatkezelőnek a tárolás során biztosítania kell a dokumentáció védelmét az illetéktelen hozzáférés-, eltulajdonítás, meghamisítás, valamint fizikai megsemmisülés ellen.

 

12. Az egyes adatkezelések

 

A Tájékoztató jelen pontjában az Adatkezelő által végezett egyes adatkezelések kerülnek ismertetésre az alábbiak szerint:

 • adatkezelés ismertetése
 • a kezelt személyes adatok köre
 • az adatkezelés célja
 • az adatkezelés jogalapja
 • az adatkezelés helye
 • az érintettek köre
 • az adatkezelés időtartama
 • az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye

 

12.1. A Weboldalon keresztül az üzenetküldési űrlap kapcsán történő adatkezelés

 

Az adatkezelés ismertetése:

A www.faragodent.hu Weboldalt kizárólag a FARAGO DENTAL CLINIC Kft., mint Adatkezelő üzemelteti.  Amennyiben az Érintett a Weboldalon található űrlap kitöltésével kíván az Adatkezelőnek üzenetet küldeni, ennek során meg kell adnia a nevét, e-mail címét, telefonszámát és az üzenet tartalmát. Az Érintett az üzenet elküldését megelőzően két jelölőnégyzet kijelölésével egyrészt nyilatkozik, hogy az Adatkezelő Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóját megismerte, azt elfogadja, másrészt pedig önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez a kapcsolatfelvétel céljából. Az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő, mint a Weboldal kezelője és fenntartója kezeli. Az adatkezelés célja az Érintettel történő kapcsolatfelvétel, az Érintett üzenetének megválaszolása. A Weboldalhoz kapcsolódóan sor kerül technikai adatok kezelésére és cookie-k alkalmazására, az alábbiakban meghatározottak szerint.

 

A kezelt személyes adatok köre : az üzenetküldési űrlap kitöltése esetén az Érintett neve és e-mail címe; az Érintett által az üzenet szövegében esetlegesen megadott egyéb személyes adatok, IP cím

Az adatkezelés célja:

 • az Érintett beazonosítása;
 • az Érintettel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 • az Érintett üzenetének megválaszolása;

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó (Érintett) önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása.

Az adatkezelés helye: Az adatok kizárólag az Adatkezelő által bérelt tárhelyen kerülnek rögzítésre.

 

Az érintettek köre: Weboldalon az üzenetküldési űrlapot kitöltő Érintettek;

 

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye: A Felhasználó a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsájtani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban nem tudja igénybe venni a Weboldal üzenetküldési szolgáltatását.

 

12.2. A kapcsolattartáshoz szükséges adatok kezelése

 

Az adatkezelés ismertetése:

A FARAGO DENTAL CLINIC Kft., mint Adatkezelő az Érintettel kizárólag az általa megadott elérhetőségeken keresztül tud kapcsolatot tartani személyesen, telefonon, e-mail formájában vagy postai úton.

 

A kezelt személyes adatok köre : Érintett neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme.

 

Az adatkezelés célja:        

 • az Érintett beazonosítása;
 • az Érintettel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon és az Adatkezelő által bérelt tárhelyen kerülnek rögzítésre.

Az érintettek köre: az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő vagy igénybe venni kívánó Érintettek.

 

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye: Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsájtani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tudja vele felvenni és tartani a kapcsolatot.

 

12.3. Fogorvosi ellátás céljából történő adatkezelés

 

Az adatkezelés ismertetése: A FARAGO DENTAL CLINIC Kft. által nyújtott egészségügyi szolgáltatás a fogorvosi ellátás.

 

A kezelt személyes adatok köre : A kezelést igénybe vevő személy (Érintett) teljes neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, adószáma, továbbá a kezelés szakszerű lefolytatása céljából szükséges egészségügyi adatok (pl. korábbi kezelésekre, allergiára vonatkozó adatok, stb.)

 

A gyógykezelés alatt az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell a szakmai szabályoknak megfelelő adatokat. A kezelést végző fogorvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően – a kötelezően felveendő adatokon kívül – mely egészségügyi adat felvétele szükséges. Az adatfelvétel során kerülni kell azon adatok rögzítését, amik közvetlenül nem kapcsolatosak a beteg gyógykezelésével. A gyógykezelés során az egészségügyi dokumentáció kezelésének rendjét úgy kell kialakítani, hogy a dokumentációhoz, illetve a beteg személyes adataihoz a gyógykezelt személy kezelését végzők férhessenek hozzá. Az Adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló fogtechnikus a fogmű elkészítéséhez szükséges mértékben jogosultak megismerni a betegadatokat, a fogtechnikusok adatkezelésére egyebekben a jelen tájékoztatóban foglaltak irányadóak.

 

Az Érintett (vagy az Érintett törvényes képviselője) köteles a betegellátó felhívására egészségügyi és személyazonosító adatait átadni, ha

 • valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy valamely betegség kórokozója által fertőződött, vagy fertőzéses eredetű mérgezésben, illetve fertőző betegségben szenved,
 • ha arra szűrő- és alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség,
 • heveny mérgezés esetén,
 • ha valószínűsíthető, hogy az érintett foglalkozási eredetű megbetegedésben szenved,
 • ha az adatszolgáltatásra a kiskorú gyermek gyógykezelése, egészségi állapotának megőrzése vagy védelme érdekében van szükség,
 • ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás, illetve szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot elrendelte,
 • ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti ellenőrzés céljából van szükség.

 

Az adatkezelés célja:   

 • az Érintett beazonosítása;
 • az érintett fogorvosi, szájsebészeti ellátása
 • szerződés teljesítése

 

Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja:

 • az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
 • a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
 • az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
 • a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,
 • a betegjogok érvényesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: 

 • az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása
 • az Érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződés
 • jogi kötelezettség

 

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon és az Adatkezelő által bérelt tárhelyen kerülnek rögzítésre.

Az érintettek köre: az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő Érintettek.

 

Az adatkezelés időtartama: 

 • Az Adatkezelő a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

- Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig , a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni.

- Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.

Az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye: Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsájtani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban nem tudja igénybe venni az Adatkezelő egészségügyi szolgáltatását.

12.4. Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelésével összefüggő adatkezelés 

Az adatkezelés ismertetése:

Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelésével összefüggő adatkezelése esetén az Adatkezelőnek a vényen fel kell tüntetnie az Érintett jogszabályban (Eüak tv.) felsorolt adatait.

 

Kezelt személyes adatok köre: az érintett neve, lakcíme, születési dátuma; társadalombiztosítási támogatással történő rendelés esetén a fentieken túl az érintett TAJ-száma, betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódja (BNO kód), valamint közgyógyellátott beteg esetén a fentiek mellett a közgyógyellátási igazolvány száma; az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) útján rendelt vény esetében a fentiek mellett az érintett neme, ezen kívül az érintett TAJ száma, vagy ennek hiányában más, az érintett azonosításához használt, személyazonosításra alkalmas okmány száma.

 

Az adatkezelés célja: Jogi kötelezettség teljesítse. (Eüak tv. 14/A. §)

 

Az adatkezelés jogalapja: Jogszabály rendelkezése. (Eüak tv. 14/A. §)

 

Az adatkezelés helye: Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait elektronikus vény esetén az erre a célra szolgáló számítástechnikai programban kezeli.

Az érintettek köre: Azok az Érintettek, akik számára az Adatkezelő gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelését írja elő.

Az adatkezelés időtartama: A gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás kiszolgáltatója vagy nyújtója a papíralapú vényeket, illetve elektronikus vény kiváltásakor az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló rendelet szerint nyomtatott kiadási igazolást 5 évig őrzi meg. Gyógyászati segédeszköz szaküzletben kiszolgáltatott olyan gyógyászati segédeszköz esetén, amelynek kihordási ideje 5 évnél hosszabb, a papíralapú vény, valamint a kiadási igazolás megőrzési ideje a kihordási idővel azonos. A kötelező őrzési időt követően a papíralapú vényeket és a kiadási igazolásokat meg kell semmisíteni.

 

Az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye: Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén számára az Adatkezelő nem tudja gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelését előírni.

 

12.5. Közegészségügyi, járványügyi célból történő adatkezelés

 

Az adatkezelés ismertetése:

Az Adatkezelő az Eüak tv. előírásai szerint Közegészségügyi, járványügyi célból történő adatkezelésre köteles. Az Adatkezelő haladéktalanul továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek az adatfelvétel során tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatot, ha a törvény mellékletében meghatározott fertőző betegséget észlel vagy annak gyanúja merül fel.

 

Kezelt személyes adatok köre: az adatfelvétel során az Adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatok: az érintett neve, lakcíme, születési dátuma; társadalombiztosítási támogatással történő rendelés esetén a fentieken túl az érintett TAJ-száma, betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódja (BNO kód), valamint közgyógyellátott beteg esetén a fentiek mellett a közgyógyellátási igazolvány száma;

 

Az adatkezelés célja: Jogi kötelezettség teljesítse. (Eüak tv. 15. §)

 

Az adatkezelés jogalapja: Jogszabály rendelkezése. (Eüak tv. 15. §)

 

Az adatkezelés helye: Az Adatkezelő az érintett személyes adatokat az erre a célra szolgáló számítástechnikai programban kezeli.

Az érintettek köre: Azok az Érintettek, akik vonatkozásában az Adatkezelő az Eüak. törvény mellékletében meghatározott fertőző betegséget észlel vagy annak gyanúja merül fel.

 

Az adatkezelés időtartama: Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni.

 

Az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye: Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsájtani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban nem tudja igénybe venni az Adatkezelő egészségügyi szolgáltatását.

 

12.6. Népegészségügyi célból törtnő adatkezelés

 

Az adatkezelés ismertetése:

Amennyiben az Érintett beteg a miniszteri rendeletben meghatározott veleszületett rendellenességben szenved, a rendellenességet észlelő orvos a rendellenesség észlelésétől számított 30 napon belül az érintett személyazonosító és egészségügyi adatait, valamint – kiskorú esetén – törvényes képviselője nevét és lakcímét – miniszteri rendeletben meghatározott módon – továbbítja a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása részére.

 

Kezelt személyes adatok köre: az Érintett egészségügyi és személyazonosító adatai: az érintett neve, lakcíme, születési dátuma; társadalombiztosítási támogatással történő rendelés esetén a fentieken túl az érintett TAJ-száma, betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódja (BNO kód), valamint közgyógyellátott beteg esetén a fentiek mellett a közgyógyellátási igazolvány száma; kiskorú esetén a törvényes képviselő neve és lakcíme.

 

Az adatkezelés célja:

 • a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
 • az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
 • orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése,
 • Jogi kötelezettség teljesítse. (Eüak tv. 16. §)

 

Az adatkezelés jogalapja: Jogszabály rendelkezése. (Eüak tv. 16. §)

 

Az adatkezelés helye: Az Adatkezelő az érintett személyes adatokat az erre a célra szolgáló számítástechnikai programban (Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása) kezeli.

 

Az érintettek köre: Azok az Érintettek, akik vonatkozásában az Adatkezelő a miniszteri rendeletben meghatározott veleszületett rendellenességet észlel.

 

Az adatkezelés időtartama: Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni.

 

Az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye: Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsájtani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban nem tudja igénybe venni az Adatkezelő egészségügyi szolgáltatását.

 

12.7. Központi implantátumregiszterrel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés ismertetése:

Az egészségügyről szóló törvény szerinti adatokat tartalmazó nyilvántartás adatainak az implantátum beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatos beavatkozáson átesett érintett további gyógykezelése, egészségi állapotának nyomon követése, váratlan esemény gyors elhárítása, valamint a beültethető orvostechnikai eszközök megfelelőségének ellenőrzése céljából vezetett központi implantátumregiszter részére történő továbbítását követően a központi implantátumregisztert működtető egészségbiztosítási szerv a személyazonosító adatok tekintetében kapcsolati kódot képez.

 

Kezelt személyes adatok köre:

Implantátum beültetéséről, kivételéről és cseréjéről a beavatkozással érintett személy további gyógykezelése, egészségi állapotának nyomon követése, váratlan esemény gyors elhárítása, valamint a beültethető orvostechnikai eszközök megfelelőségének ellenőrzése érdekében az egészségügyi szolgáltató nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a következő adatokat:

 1. a) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben meghatározott személyazonosító adatok közül a beavatkozással érintett személy családi és utónevét, születési nevét, születési dátumát, anyja születési nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, egyéb elérhetőségét,

b) a beültetés, eltávolítás vagy csere időpontját,

c) a beültetés, eltávolítás vagy csere okát,

d) a beültetett vagy eltávolított implantátummal kapcsolatban da) az implantátum nevét, típusát, gyártási tételszámát – ha rendelkezésre áll – a sorozatszám megjelölésével,

db) a gyártó nevét, dc) a forgalmazó nevét, székhelyét, akitől az implantátumot az egészségügyi szolgáltató beszerezte, e) a beültetést végző orvos nevét, pecsétszámát,

f) a beültetést végző egészségügyi szolgáltató nevét, működési engedélye számát.

 

Az adatkezelés célja:

 • a beavatkozással érintett személy további gyógykezelése,
 • a beavatkozással érintett személy egészségi állapotának nyomon követése,
 • váratlan esemény gyors elhárítása, valamint
 • a beültethető orvostechnikai eszközök megfelelőségének ellenőrzése - Jogi kötelezettség teljesítse. (Eütv. 101/C. §)

Az adatkezelés jogalapja: Jogszabály rendelkezése. (Eütv. 101/C. §)

 

Az adatkezelés helye: Az Adatkezelő az érintett személyes adatokat az erre a célra szolgáló számítástechnikai programban kezeli.

Az érintettek köre: Implantátum beültetését, kivételét és cseréjét érintő beavatkozással érintett személy.

 

Az adatkezelés időtartama: Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni.

 

Az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye: Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsájtani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban nem tudja igénybe venni az Adatkezelő egészségügyi szolgáltatását.

12.8. Az egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartása érdekében történő adatkezelés

 

Az adatkezelés ismertetése:

Az Érintettről felvett, a gyógykezelés érdekében szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot, valamint azok továbbítását nyilván kell tartani. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét. A nyilvántartás eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz vagy módszer, amely biztosítja az adatok Eüak. tv. szerinti védelmét. A kezelést végző orvos az általa vagy az egyéb betegellátó által felvett egészségügyi adatokról, valamint az azzal összefüggő saját tevékenységéről és intézkedéseiről feljegyzést készít. A feljegyzés a nyilvántartás részét képezi.

 

Kezelt személyes adatok köre: a gyógykezelés érdekében szükséges egészségügyi és személyazonosító adat: az érintett neve, lakcíme, születési dátuma; társadalombiztosítási támogatással történő rendelés esetén a fentieken túl az érintett TAJ-száma, betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódja (BNO kód), valamint közgyógyellátott beteg esetén a fentiek mellett a közgyógyellátási igazolvány száma; kiskorú esetén a törvényes képviselő neve és lakcíme.

 

Az adatkezelés célja:

 • az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
 • a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
 • az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
 • a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,
 • a betegjogok érvényesítése.
 • Jogi kötelezettség teljesítse. (Eüak. 28.-29 §)

 

Az adatkezelés jogalapja: Jogszabály rendelkezése. (Eüak. 28.-29 §)

 

Az adatkezelés helye: Az Adatkezelő az érintett személyes adatokat az erre a célra szolgáló számítástechnikai programban kezeli.

Az érintettek köre: Az Adatkezelő egészségügyi szolgáltatásait igénybe vevő Érintettek.

 

Az adatkezelés időtartama: Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni.

 

Az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye: Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsájtani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban nem tudja igénybe venni az Adatkezelő egészségügyi szolgáltatását.

 

12.9. Kamerahasználat során történő adatkezelés

 

A FARAGO DENTAL CLINIC Kft. székhelyén és telephelyein nem alkalmaz kép és hangrögzítő eszközöket.

 

12.10. Számlakiállítással kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés ismertetése: 

Amennyiben az Érintettnek díjfizetési kötelezettsége keletkezik, az Adatkezelő kiállítja az erről szóló számlát, és azt elhelyezi a könyvelési iratai között.

 

Kezelt személyes adatok köre: 

A számla kiállításához szükséges adatok: Érintett, mint vevő neve, lakcíme, adóazonosító jele, a nyújtott szolgáltatás meghatározása, számla kiállításának dátuma, teljesítés dátuma, fizetés esedékessége, és módja, a megbízási díj összege.

 

Az adatkezelés célja: Jogi kötelezettség teljesítse.  (számvitelről szóló 2000. évi C. törvény).

 

Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség (számvitelről szóló 2000. évi C. törvény).

 

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon és a számlázó programban is rögzítésre kerülnek.

 

Az érintettek köre: Az az Érintett, akinek díjfizetési kötelezettsége keletkezik az Adatkezelővel szemben.

 

Az adatkezelés időtartama:

- a számviteli törvény szerinti számla kiállítása érdekében kezelt személyes adatok és a számlakiállítás alapjául szolgáló okiratokban rögzített személyes adatok kezelésének időtartama számla kiállításától számított 8 (nyolc) év;

 

Az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye: Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tud vele szerződéses jogviszonyt létesíteni.

 

 

12.11. Az igényérvényesítés érdekében történő adatkezelés

 

Az adatkezelés ismertetése: Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az Adatkezelő Érintettel szemben jogos igényeink érvényesítése érdekében felhasználhatóak.

Kezelt személyes adatok köre: A kezelt adatok köre függ az érvényesíteni kívánt igény természetétől, jogalapjától és jellegétől. Az igényérvényesítés keretében az Adatkezelő által kezelt valamennyi személyes adat felhasználható, amennyiben azt az igényérvényesítés szükségessé teszi.

Az Érintett a felsorolt személyes adatait a fentebb felsorolt adatkezelések valamelyike során bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére.

 

Az adatkezelés célja:

 • az Adatkezelő jogos érdekeinek, igényeinek érvényesítése
 • A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • jogszabályi rendelkezés ott, ahol az igényérvényesítést jogszabály lehetővé teszi;
 • a szerződés teljesítése ott, ahol az igényérvényesítés a felek közötti szerződésen alapul;
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;

Érdekmérlegelés: Az Adatkezelőnek nagyobb érdeke fűződik ahhoz, hogy igényeit a megfelelő jogi eljárás keretében érvényesíthesse, mint az Érintettnek ahhoz, hogy személyes adatai ezen eljárásokban ne kerüljenek felhasználásra.

 

 

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon és/vagy elektronikusan kerülnek rögzítésre.

 

Az érintettek köre: Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyba kerülő Érintettek, akikkel szemben az Adatkezelőnek érvényesíteni kívánt igénye merül fel.

 

 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 5 (öt) év.

 

 

Az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye: Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tud vele szerződéses jogviszonyt létesíteni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12. Az Adatkezelővel létesített munkaviszony és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő adatkezelés

 

Az adatkezelés ismertetése: Az Adatkezelő kezeli a vele munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített Érintettek személyes adatait.

 

A kezelt személyes adatok köre:

 • munkavállaló teljes neve, teljes születési neve, anyja neve, születési helye és dátuma, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, bankszámlaszáma, önéletrajz és az abban foglalt személyes adatok, szakmai tapasztalat, telefonszáma, e-mail címe.
 • munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített Érintettel teljes neve, teljes születési neve, anyja neve, születési helye és dátuma, adószáma, bankszámlaszáma, önéletrajz és az abban foglalt személyes adatok, szakmai tapasztalat, telefonszáma, e-mail címe.

 

Az adatkezelés célja: 

 • munkaviszonnyal összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítése (pl. munkavállaló bejelentése, táppénz, munkabérfizetés, stb.);
 • munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggő jogszabályi kötelezettség teljesítése

(pl. számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása, díjfizetés, stb.);

 • az Érintettel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás;

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • a szerződéses jogviszony létrejöttét megelőzően vagy hiányában az Érintett hozzájárulása;
 • a szerződéses jogviszony létrejöttét követően az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés (pl. munkaszerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, szolgáltatási szerződés,

stb.) teljesítése;

 • szerződéses jogviszonyból eredő jogszabályi kötelezettség teljesítése
 • a szerződéses jogviszony megszűnését követően az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése és az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;

 

Az adatkezelés helye: A személyes adatok papír alapon és/vagy elektronikusan kerülnek rögzítésre.

 

Az érintettek köre: Az adatkezeléssel valamennyi olyan személy érintett, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített.

 

Az adatkezelés időtartama:

 • hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig vagy a törlési kérelem teljesítéséig kezelhetőek;
 • a munkaviszonnyal összefüggő iratok kezelésének időtartama 50 (ötven) év
 • egyéb esetekben az adatkezelés időtartama a szerződéses jogviszony teljesítését vagy más okból történő megszűnését követő 5 (öt) év;

 

Az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye: Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tudja a jogszabályi kötelezettségeit teljesíteni, amelyből kifolyólag nem tud az Érintettel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni és vele a kapcsolatot tartani.

 

12.13. A munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése érdekében jelentkező Érintettek személyes adatainak kezelése

 

Az adatkezelés ismertetése: Az Adatkezelő a vele munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni kívánó Érintett személyes adatait kezeli.

 

A kezelt személyes adatok köre: az Érintett teljes neve, az Érintett önéletrajza és az abban foglalt valamennyi személyes adat, az Érintett szakmai tapasztalatai, az érintett telefonszáma, e-mail címe;

 

Az adatkezelés célja:  

 • munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • a szerződéses jogviszony létrejöttét megelőzően vagy hiányában az Érintett hozzájárulása;
 • a szerződéses jogviszony létrejöttét követően az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés (pl. munkaszerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, szolgáltatási szerződés,

stb.) teljesítése;

 

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon vagy elektronikusan kerülnek rögzítésre attól függően, hogy az Érintett milyen formában küldte el a jelentkezését az Adatkezelő részére.

 

Az érintettek köre: Az adatkezeléssel valamennyi olyan személy érintett, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kíván létesíteni.

 

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a nála munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése érdekében jelentkező személyek személyes adatait, az önéletrajzokat, amennyiben nem kerül sor szerződéskötésre, úgy a jelentkezés elutasítását követően haladéktalanul törli, kivéve, ha az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő egy későbbi jogviszony létesítés érdekében és céljából legfeljebb 1 (egy) évig tovább kezelje.

 

Az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye: Az Érintett a felsorolt személyes adatait nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tud részére munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésére ajánlatot tenni, vele kapcsolatot tartani.

12.14. Az adatkezelővel jogviszonyban álló partnerek képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adatainak kezelése

 

Az adatkezelés ismertetése: Az Adatkezelő kezeli a vele szerződéses jogviszonyban álló partnerek képviselőinek és kapcsolattartóinak személyes adatait. A kapcsolattartótól a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást a partnernek kell beszereznie.

 

A kezelt személyes adatok köre: az Érintett teljes neve, az érintett telefonszám, e-mail címe;

 

Az adatkezelés célja: 

 • az Adatkezelő és a Partner közötti szerződéses kapcsolat teljesítése
 • az adatkezelő jogos érdeke

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • a szerződéses jogviszony létrejöttét követően az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés (pl. munkaszerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, szolgáltatási szerződés,

stb.) teljesítése;

 • a szerződéses partner jogos érdeke;

Érdekmérlegelés: A harmadik személy jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez az adott esetben a munkavállaló személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos korlátozás.

 

Az adatkezelés helye: Az adatok papír alapon vagy elektronikusan kerülnek rögzítésre az Adatkezelő adatbázisában.

 

Az érintettek köre: az Adatkezelő partnereinek képviselői, kapcsolattartói (Érintettek);

 

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő és a Partner közötti szerződéses kapcsolat időtartama.

 

Az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye: Az Adatkezelő Partnere a felsorolt személyes adatokat nem köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, az adatszolgáltatás elmaradása esetén azonban az Adatkezelő nem tudja a partnereivel a kapcsolatot tartani.

 

12.15. Cookie Policy, GoogleAdWords, Google Analytics, Facebook Pixel

 

Cookie Policy

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett www.faragodent.hu Weboldalra és annak aloldalaira történő belépéssel, ha ezt a Felhasználó által használt böngésző beállítások engedik, a weboldal automatikusan ún. számítógépes „sütiket” (cookie) hoz létre.

 

A süti (cookie) egy kisméretű fájl, amely akkor kerülhet az Érintett számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor az Érintett egy Weboldalt látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek, többek között azonosítják Felhasználóhoz tartozó munkamenetet a szerveren, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, információt gyűjthetnek a Felhasználó szokásairól a weboldalon, felhasználásra kerülhetnek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához, felhasználásra kerülnek pl. az online keresők használatakor, és általánosságban megkönnyítik a Weboldal használatát a Felhasználók számára.

 

A süti egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik "passzívak", azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a Felhasználó merevlemezének adataihoz. Mivel azonban a Felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak, így számos antivírus program a sütiket folyamatosan törlésre ítéli a különféle számítógép-átvizsgálási folyamatok (teljes rendszervizsgálat, valós idejű védelem) során. Általában a böngészőkben olyan adatbiztonsági beállítások vannak, melyek lehetővé teszik adott oldalak által elhelyezett sütik többszintű elfogadását, azok érvényességi idejének meghatározása és automatikus törlése mellett.

 

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Az Érintett vissza tudja utasítani a sütik használatát a honlap eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, sütik nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni a Weboldal minden funkcióját, szolgáltatását, illetve ezek alkalmazása nélkül az Adatkezelő sem tudja garantálni az Érintettnek a Weboldal teljes körű használatát.

 

A Weboldalon használt sütik önmagukban nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani.

 

Amire az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal használja a sütiket:

 • azonosítja a szerver felé a munkamenetet, a keresők és egyéb folytonosságot igénylő szolgáltatásaink számára;
 • tárolja milyen funkciókat, szolgáltatásokat vett igénybe;
 • konverzió követésre és hirdetés optimalizálásra;
 • látogatási statisztikák készítéséhez;

 

A fentiek alapján az Adatkezelő a sütiket alapvetően információ gyűjtésre használja fel a még jobb és minőségi felhasználói élmény biztosítása és Weboldal fejlesztése céljából.

 

Ezen sütik egy része feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a Felhasználók böngészhessék a Weboldalt, maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkciót, a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezek az ún. munkamenet sütik, melyek többek között lehetővé teszik a Felhasználó által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről, ha az így van beállítva.

 

A Weboldalon használt harmadik fél általi sütik

 

A web és a sütik működési alapelvei miatt, a Weboldal használata során létrejöhetnek egyéb harmadik fél általi sütik is, melyekre az Adatkezelőnek nincs ráhatása.

 

A cookei-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Google AdWords és Remarketing szolgáltatása

 

Az Adatkezelő a GoogleAdWords nevű reklámprogramot használja, annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A konverziókövetés a Google Inc. elemzőszolgáltatása.

 

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén vagy böngészésre alkalmas más eszközén elhelyezett sütik segítségével teszi, amelyek 30 napig léteznek, és amelyek nem gyűjtenek személyes adatokat, így általuk a Felhasználó (Érintett) nem azonosítható.

 

A Weboldal a Google AdWords remarketing szolgáltatásának követő kódját is használja, annak érdekében, hogy a Weboldalra látgatókat később a Google Display hálózatába tartozó Weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érje el. A google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick sütik adatait is gyűjti. A DoubleClick sütik révén lehet használni a remarketing szolgáltatást. Ezeket a sütiket az Érintett a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint.

 

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:

www.google.de/policies/privacy/

 

Google Analytics statisztikai szolgáltatása

 

Az Adatkezelő a Weboldalon alkalmazza a Google Analytics alkalmazást, amely a Google Inc. webelemző szolgáltatása. A Google Analytics szövegfájlokat (cookei-kat) használ, amelyek automatikusan lementődnek a felhasználó számítógépére, ezáltal elősegítik a felhasználó által látogatott Weboldal látogatásának elemzését. A Google Analytics sütik információt gyűjtenek arról, hogy használják a Felhasználók a Weboldalt. Ezek a sütik nem tudják a Felhasználót személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). Ezek a sütik olyan statisztikai információkat gyűjtenek, mint pl. mely oldalt nézte meg a látogató, a Weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. Mindezt az Adatkezelő a Weboldal fejlesztésének, valamint a Felhasználók számára biztosított élmények javítása céljából használja fel.

 

Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

Facebook Pixel

 

Az Adatkezelő Facebook pixelt használunk a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, egyéni célközönség létrehozása céljából. A Facebook pixel a Weboldal forráskódjába elhelyezett kódrészlet, melynek alkalmazásával a Facebook lehetőséget kap arra, hogy a Felhasználók tevekénységet a Weboldalon nyomon kövesse sütik használatával. Segítségével olyan Felhasználók számára jelenítheti meg az Adatkezelő a hirdetést, akiket érdekelhetnek a szolgáltatások, vagyis optimalizálni tudja a hirdetések megjelenítését. A Facebook pixel segítségével készült remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A Felhasználó személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

 

További információk:

 

Sütik letiltása

 

A sütik alkalmazását a Felhasználó a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja az adott böngésző adatvédelmi beállításai között. Ehhez segítséget az alábbi linkeken talál:

 

13. Az Érintett jogai, a jogok érvényesítésének módja

 

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Érintett alábbi jogait, biztosítja továbbá, hogy az Érintett a jogait bármikor korlátozás nélkül gyakorolhassa.

 

 

 

13.1. Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő - szóban vagy írásban - tájékoztassa őt arról, hogy kezeli-e az ő személyes adatait.

 

Az Érintett a személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő székhelycímére küldött ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, valamint az info@faragodent.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől. A levélben küldött tájékoztatáskérés akkor tekinthető hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérés csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki azt, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadását megelőzően az Érintettet más módon is beazonosítsa.

 

13.2. Hozzáféréshez való jog

 

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő biztosítson számára hozzáférést az általa kezelt személyes adataihoz, azaz hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés célja;
 2. az Érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 

Az Érintett által az egyes szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatok megtekinthetőek az egyes szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, valamint az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 

13.3. Helyesbítéshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

Az egészségügyi dokumentációban szereplő hibás egészségügyi adatot – az adatfelvételt követően – úgy kell kijavítani vagy törölni, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.

 

13.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.

 

Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) személyes adatok már nem állíthatók helyre.

 

Az Adatkezelő a személyes adatok törléséről nyilvántartást vezet.

 

13.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt az Adatkezelő ellenőrzi a kezelt személyes adatok pontosságát.

 1. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 2. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az

Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 1. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

13.6. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 1. az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Ezen jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

13.7. A tiltakozáshoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha megállapítja a tiltakozás megalapozottságát, abban az esetben az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

Az Adatkezelő a tiltakozó Érintettekről és a tiltakozással Érintett személyes adatokról nyilvántartást vezet.

 

13.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

13.9. A visszavonás joga

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

Az Adatkezelő a hozzájárulások visszavonásáról nyilvántartást vezet.

 

13.10. Az Érintett kérelmeinek kezelése

 

Az Érintett a fent írt jogait bármikor írásban, az Adatkezelő székhelycímére küldött ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, valamint az info@faragodent.hu e-mail címre küldött e-mailben gyakorolhatja. A levélben küldött kérelem akkor tekinthető hitelesnek, ha az alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött kérelem csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki azt, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadását megelőzően az Érintettet más módon is beazonosítsa.

 

Az Érintett megkeresésére az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül válaszol a megkereséssel azonos vagy az Érintett által kért formában.

 

 

14. A személyes adatok továbbítása

 

14.1.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban és jogszabályban meghatározott Adatkezelőkön és Adatfeldolgozókon kívül az Érintett hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adja át.

 

14.2.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem vonható felelősségre.

 

Amennyiben az adattovábbítás törvényen alapul, az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan meghatározott. Az Adatkezelő az adattovábbítást minden esetben dokumentálja, oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen. A dokumentálásra elsősorban az adatszolgáltatást kérő, illetve annak teljesítéséről rendelkező, megfelelően kiadmányozott iratok szolgálnak. A jogszabály által előírt adattovábbítást az Adatkezelő köteles teljesíteni.

 

14.3.

Az Adatkezelő a Weboldalon található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését teljes egészében harmadik személy számára adja át (tárhelyszolgáltató), ezért az általa kezelt bizonyos személyes adatokat (pl. IP cím) ezen harmadik személy számára az Érintett külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban az Érintett – jelen Tájékoztatóba foglalt - megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás az Érintettet nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít az Érintett számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzon az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az Érintett adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

 

14.3.

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adati továbbítását bármikor írásban, az Adatkezelő székhelycímére küldött ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, valamint az info@faragodent.hu e-mail címre küldött e-mailben kérheti az Adatkezelőtől. A levélben küldött kérelem akkor tekinthető hitelesnek, ha az alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött kérelem csak akkor tekinthető hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki azt, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadását megelőzően az Érintettet más módon is beazonosítsa.

 

14.4.

Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatot.

 

14.5.

Az Eüak. tv. szerinti – alább felsorolt - célból történő adatkezelés és adatfeldolgozás esetén az egészségügyi ellátóhálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adatok továbbíthatók, illetve összekapcsolhatók. Az egészségbiztosítási szervnek a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Ebtv.) meghatározott feladata ellátása érdekében egészségügyi adatok és TAJ-számok az egészségügyi ellátóhálózat és az egészségbiztosítási szerv között is továbbíthatók és összekapcsolhatók, a feladat ellátásához szükséges mértékben. A különböző forrásból származó egészségügyi és személyazonosító adatokat csak addig az időpontig és olyan mértékig lehet összekapcsolni, ameddig az a megelőzés, a gyógykezelés, a népegészségügyi, közegészségügyi-járványügyi intézkedések megtétele érdekében feltétlenül szükséges.

(1) Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja:

a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,

 1. b) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,

c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése,

 1. d) a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,

e) a betegjogok érvényesítése.

(2) Egészségügyi és személyazonosító adatot a fentiekben meghatározottakon túl – törvényben meghatározott esetekben – az alábbi célból lehet kezelni: a) egészségügyi szakember-képzés,

 1. b) orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek tervezése,

c) statisztikai vizsgálat,

d) hatásvizsgálati célú anonimizálás és tudományos kutatás,

 1. az egészségügyi adatot kezelő szerv vagy személy hatósági vagy törvényességi ellenőrzését, szakmai vagy törvényességi felügyeletét végző szervezetek munkájának elősegítése, ha az ellenőrzés célja más módon nem érhető el, valamint az egészségügyi ellátásokat finanszírozó szervezetek feladatainak ellátása,
 2. a társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megállapítása, amennyiben az az egészségi állapot alapján történik, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapítása,
 3. az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vehető szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, valamint a gazdaságos gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati ellátás rendelési szabályai betartásának a vizsgálata, továbbá a külön jogszabály szerinti szerződés alapján a jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása, illetve az ártámogatás elszámolása, valamint a társadalombiztosítási ellátások megállapítása, kifizetése és a kifizetett ellátások visszafizetése, megtérítése érdekében,
 4. bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott feladatok ellátására kapott felhatalmazás körében bűnmegelőzés,
 5. a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott feladatok ellátása, az abban kapott felhatalmazás körében, j) közigazgatási hatósági eljárás,

k) szabálysértési eljárás,

l) ügyészségi eljárás,

m) bírósági eljárás,

n) az érintettnek nem egészségügyi intézményben történő elhelyezése, gondozása,

 1. a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy ezen tevékenység munkaviszony, közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, közszolgálati vagy állami szolgálati jogviszony, hivatásos szolgálati viszony vagy egyéb jogviszony keretében történik,
 2. közoktatás, felsőoktatás és szakképzés céljából az oktatásra, illetve képzésre való alkalmasság megállapítása,
 3. a katonai szolgálatra, illetve a személyes honvédelmi kötelezettség teljesítésére való alkalmasság megállapítása,

r) munkanélküli ellátás, foglalkoztatás elősegítése, valamint az ezzel összefüggő ellenőrzés,

 1. az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére vényen rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás folyamatos és biztonságos kiszolgáltatása, illetve nyújtása érdekében,
 2. a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések – ideértve a fokozott expozíciós eseteket is – kivizsgálása, nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele, u) az egészségügyi dolgozókkal szemben lefolytatott etikai eljárás,
 3. v) eredményesség alapú támogatásban   részesülő          gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eredményességének, támogatásának megállapítása, és ezen gyógyszerekkel kezelt kórképek finanszírozási eljárásrendjének alkotása,

w) betegút-szervezés,

 1. x) az egészségügyi szolgáltatások minőségének értékelése és fejlesztése, az egészségügyi szolgáltatások értékelési szempontjainak rendszeres felülvizsgálata és fejlesztése, y) az egészségügyi rendszer teljesítményének ellenőrzése, mérése és értékelése,
 2. z) az egészségügyi ellátásokra jogosult részére a hatásos és biztonságos gyógyszerelés elősegítése, valamint a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása érdekében, zs) az Európai Unión belüli határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése.

(3) Az (1)–(2) bekezdésekben meghatározott céloktól eltérő célra is lehet az érintett, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselője (a továbbiakban együtt: törvényes képviselő) – megfelelő tájékoztatáson alapuló – írásbeli hozzájárulásával egészségügyi és személyazonosító adatot kezelni.

 

Az egészségügyi ellátóhálózaton belüli egészségügyi és személyazonosító adatok továbbítására és összekapcsolására az (1) és (3) bekezdésekben foglaltakon túl a (2) bekezdésben meghatározott célok esetén csak akkor kerülhet sor, ha azok az egészségügyi és betegellátó rendszer működésével közvetlenül összefüggnek.

Az (1) bekezdése szerinti adatkezelés és adatfeldolgozás esetén az érintett betegségével kapcsolatba hozható minden olyan egészségügyi adat továbbítható, amely a kezelőorvos vagy a háziorvos döntése alapján a gyógykezelés érdekében fontos, kivéve, ha ezt az érintett írásban vagy önrendelkezési nyilvántartásba vett nyilatkozatában megtiltja. Ennek lehetőségéről a továbbítás előtt az érintettet tájékoztatni kell. A törvényben meghatározott esetekben az érintett tiltása ellenére is továbbítani kell az egészségügyi és személyazonosító adatot.

Az adattovábbítás esetén sem lehet az érintett hozzájárulása nélkül továbbítani a továbbítás idején fennálló betegséggel össze nem függő, korábbi betegségre vonatkozó egészségügyi adatokat.

Sürgős szükség esetén a kezelést végző orvos által ismert, a gyógykezeléssel összefüggésbe hozható minden egészségügyi és személyazonosító adat továbbítható.

 

14.6.

A kezelést végző orvos az általa megállapított, az érintettre vonatkozó egészségügyi adatokról az érintettet közvetlenül tájékoztatja, és – amennyiben az érintett ezt kifejezetten nem tiltotta meg – azokat továbbítja az érintett választott háziorvosának.

 

14.7.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 

15. Az adatfeldolgozók, a személyes adatokhoz hozzáférők köre

 

15.1.

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához jogosult Adatfeldolgozókat igénybe venni. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és az Adatkezelőtől kapott utasítások szerint az Adatkezelő nevében jogosultak eljárni.

 

Az Adatfeldolgozó, az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező valamennyi személy ezeket az adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől történő eltérésre őt jogszabály kötelezi.

 

Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, amelyről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

 

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját.

 

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére kizárólag az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

A jelen Tájékoztatóban írt adatkezelések vonatkozásában Adatfeldolgozók lehetnek az Adatkezelővel jogviszonyban álló egyéb közreműködők (pl: informatikusok, adminisztratív munkatársak, könyvelő, jogi képviselő, fogtechnikus, stb.).

 

Adatfeldolgozók lehetnek továbbá különösen: tárhelyszolgáltató, felhőszolgáltató, telefonszolgáltató, internetszolgáltató, stb.

 

Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill.

dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére 15.2.

Amennyiben az Adatkezelő a társadalombiztosítás alapján nyújt szolgáltatást, abban az esetben jogszabály által előírt módon köteles a jogszabályban meghatározott személyes adatokat (teljes név, lakcím, TAJ szám, anyja neve, születési hely és idő, az elvégzett kezelés típusa) továbbítani az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) részére, aki az adatokat feldolgozza, továbbá azzal az OEP részére a jogszabályban előírt adatkezelési tevékenységet végzi el. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét. Az OEP nem adatfeldolgozóként, hanem önálló adatkezelőként jár el. A vonatkozó egészségügyi jogszabályok által előírt minden egyéb kötelező adattovábbítás esetén az adatok címzettje a vonatkozó egészségügyi jogszabályban meghatározott szervezet, aki önálló adatkezelőként jár el, az adattovábbítást jogszabály írja elő, ezért ahhoz az érintett hozzájárulását nem kell kérni.

 

15.3.

Az Adatkezelő az adatok elektronikus kezelése során az elektronikus szoftveres adatbázis biztosítása céljából adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó biztosítja az Adatkezelő számára a betegdokumentáció elektronikus adatbázisban történő rögzítéséhez használt szoftvert. A szoftvert biztosító adatfeldolgozót az Adatkezelőt terhelő orvosi titoktartásra vonatkozó kötelezettségek egyaránt terhelik.

 

Az Adatkezelő adatbázisában nyilvántartott adatokat kizárólag azok a munkavállalók és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhetik meg, akiknek erre a munkakörük, feladatuk ellátása érdekében feltétlenül szükségük van.

 

Az Adatkezelő által igénybe vett fogorvosi és fogászati páciens nyilvántartó rendszer:  Arpadent (Arpasolutions Informatikai Kft.)

 

Az Adatkezelő által igénybe vett szerverszolgáltató:

Tárhely.Eu Kft. (1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.)

 

Az Adatkezelő által igénybe vett tárhelyszolgáltató:

Tárhely.Eu Kft. (1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.)

 

15.4.

Az Adatkezelő az Érintett különleges személyes adatát akkor továbbítja harmadik személy részére, ha a kezelés során fogtechnikus igénybevételére kerül sor. Az Adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló fogtechnikus a fogmű elkészítéséhez szükséges mértékben jogosultak megismerni a betegadatokat, a fogtechnikusok adatkezelésére egyebekben a jelen tájékoztatóban foglaltak irányadóak.

 

15.5.

Az Adatkezelő az egészségügyi szolgáltatás díjáról számla kiállítása és a kiállított számla utáni adókötelezettségek teljesítése érdekében alkalmaz további adatfeldolgozót a könyvelési feladatok teljesítése céljából. Az adatfeldolgozó a betegeknek kizárólag azon személyes adatait ismeri meg, melyek a szolgáltatási díjról kiállított számlán feltüntetésre kerülnek (teljes név, lakcím, igénybe vett szolgáltatás, a szolgáltatás díja).

 

Az Adatkezelő által igénybe vett számlázó program üzemeltetője:

Arpasolutions Informatikai Kft. (9025 Győr, Töltésszer utca 3.)

 

16. Külső szolgáltatók

 

 

16.1.

A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. A Külső szolgáltatók adatbázisaiban kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját Adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

 • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
 • Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland)

 

Az Adatkezelő által igénybe vett Külső szolgáltatók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

 

17. Adatvédelmi incidens

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Az Adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az Adatkezelőnek.

 

Az adatvédelmi incidensek kezelésére az Adatkezelő Adatvédelmi incideskezelési szabályzata az alkalmazandó.

 

Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

 

 

 

 

18. Jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek

 

Az Érintett bármely, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel keresheti az Adatkezelőt az info@faragodent.hu e-mail címen.

 

Az Érintett az Adatkezelő által végzett adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400;

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ;

Honlap:  www.naih.hu.

 

Az Érintett a jogainak az Adatkezelő által történt megsértése esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt pert indíthat az Adatkezelővel szemben.

 

 

 

19. A Tájékoztató módosítása

 

A Tájékoztató rendszeres felülvizsgálatáról és aktualizálásáról a FARAGO DENTAL CLINIC Kft. gondoskodik a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az Adatkezelő a módosított Tájékoztatót közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

 

20. Hatályba léptető rendelkezés

 

Jelen Tájékoztatót a FARAGO DENTAL CLINIC Kft. tulajdonosa 2022. 04. 21. napján fogadta el és hagyta jóvá.

 

Jelen tájékoztató 2022. 04. 21. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.